สถานีตรวจคุณภาพอากาศ
มศว ประสานมิตร

14 มิ.ย. 64 15:00
20
AQI TH
PM2.5
7
µg/m³
PM10
14
µg/m³