สถานีตรวจคุณภาพอากาศ
มศว ประสานมิตร

29 ก.ย. 66 23:00
13
AQI TH
PM2.5
9
µg/m³
PM10
13
µg/m³