สถานีตรวจคุณภาพอากาศ
มศว ประสานมิตร

21 มี.ค. 66 00:00
46
AQI TH
PM2.5
36
µg/m³
PM10
58
µg/m³