สถานีตรวจคุณภาพอากาศ
มศว ประสานมิตร

18 เม.ย. 67 21:00
24
AQI TH
PM2.5
24
µg/m³
PM10
43
µg/m³