สถานีตรวจคุณภาพอากาศ
มศว ประสานมิตร

22 พ.ย. 65 06:00
28
AQI TH
PM2.5
41
µg/m³
PM10
76
µg/m³