สถานีตรวจคุณภาพอากาศ
มศว ประสานมิตร

11 ก.ย. 64 17:00
12
AQI TH
PM2.5
7
µg/m³
PM10
31
µg/m³