สถานีตรวจคุณภาพอากาศ
มศว ประสานมิตร

19 พ.ค. 65 22:00
16
AQI TH
PM2.5
16
µg/m³
PM10
36
µg/m³